Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judetul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de operator tratare ape tehnologice la Secţia Uzina de Apă Budeasa.

   Sarcinile de bază ale postului de operator tratare ape tehnologice constau în supravegherea, manevrarea, exploatarea, întreţinerea instalaţiilor de preparare şi dozare reactivi din Uzina de Apă Budeasa.

   Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii şi calificare în domeniu/ domenii conexe; apt necondiţionat pentru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor.

   Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu ce include probă practică.

   Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea “Anunţuri”.

   Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), carnetului de muncă/ adeverinţe vechime în muncă, după caz, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judetul Argeş, până la data de 08.12.2017, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 zilnic, între orele 08.00-16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.

   BIBLIOGRAFIE pentru concursul operator tratare ape tehnologice
      - Legea nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, republicată cu modificările şi completările ulterioare
      - Ordinul nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
      - Hotărârea nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţă de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă
      - Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
      - Noţiuni de chimie anorganică, nivel liceal: concentraţia soluţiilor, pH-ul şi echilibrul acido-bazic, chimie analitică instrumentală şi analiză calitativă şi cantitativă, determinarea constantelor fizice;
      - Noţiuni de tehnologie chimică: tehnologie chimică generală, automatizări în industria chimică, exploatarea şi întreţinerea utilajelor, supravegherea şi controlul calităţii apei potabile, calitatea apelor, instalaţii tehnologice şi schemele de alimentare cu apă