Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în Municipiul Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic la Serviciul Juridic.

    Atribuţiile postului constau în reprezentarea S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti în faţă instanţelor de judecată, soluţionarea de cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului, consilierea juridică a modulelor funcţionale din cadrul societăţii, redactarea şi negocierea clauzelor contractuale, etc.

    Cerinţe şi condiţii pentru participare la concurs:
      - studii superioare în domeniu juridic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent conform legislaţiei în vigoare, cu drept de reprezentare în instanţe;
      - experienţă în domeniu de minim 5 ani cu definitivatul obţinut în profesie;
      - cunoştinţe avansate în utilizarea MS Office;
      - permis conducere categoria B, valabil;
      - capacitate de adaptare şi asumarea responsabilităţilor.

    Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu ce include şi aspecte practice
    Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii şi actului deţinerii definitivatului în profesie, carnetului de muncă şi/ sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), la ghişeul unic situat în Municipiul Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, până la data de 04.05.2018, inclusiv, orele 1600.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 800 – 1600. Contact: Serviciul Personal.

    BIBLIOGRAFIE
      1. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
      2. Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006 republicată;
      3. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
      4. Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic şi Statutul profesiei de consilier juridic;
      5. Codul civil; Codul de procedura civilă;
      6. Codul penal; Codul de procedură penală;
      7. Codul fiscal; Codul de procedura fiscală;
      8. Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
      9. Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
      10. Codul muncii – Legea nr.53/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
      11. Legea dialogului social nr.62/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare