Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de electromecanic şi a unui post de drenor la Secţia Operare Canalizare Zona Metropolitană.

    Scopul postului de electromecanic este să asigure funcţionarea permanentă şi în siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor din staţiile de pompare/repompare a apelor uzate.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii de specialitate; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii.

    Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

    Bibliografia pentru concurs constă în manuale şi cărţi din literatura tehnică de specialitate referitoare la noţiuni de electrotehnică, măsurări electrice, maşini şi acţionări electrice, precum şi Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice, indicativ I7-2011.

    Atribuţiile de bază ale postului de drenor constau în executarea lucrărilor de întreţinere şi remediere a avariilor pe reţelele de canalizare.

    Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (minim şcoală profesională); capacitate de lucru individual şi în echipă; cunoştinţe în domeniul operării şi reparării reţelelor de canalizare; disponibilitate pentru program de lucru flexibil.

    Concursul se face pe baza de interviu.

    Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, carnetului de muncă şi/ sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 05.02.2018, inclusiv, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia – Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională