Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul in municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de electrician la Secţia Operare Canalizare Zona Metropolitană.

   Scopul postului de electrician este să asigure funcţionarea permanentă şi în siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor electrice din staţiile de pompare/repompare a apelor uzate.

   Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii de specialitate; minim 1 an experienţă în domeniu; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii.

   Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

   Bibliografia pentru concurs constă în manuale şi cărţi din literatura tehnică de specialitate referitoare la noţiuni de electrotehnică, măsurări electrice, maşini şi acţionări electrice, precum şi Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice, indicativ I7-2011.

   Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/ certificat de absolvire), carnetului de muncă/ adeverinţe vechime în muncă, după caz, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 06.02.2018, orele 16.00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00. Persoana de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.