Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer de specialitate la Serviciul Achiziţii.

    Atribuţiile postului constau în întocmirea de documentaţii de atribuire pentru beneficiarii de fonduri publice, în principal în ceea ce privește elaborarea/ verificarea caietelor de sarcini aferente procedurilor de achiziții publice privind echipamentele, serviciile și lucrările având ca obiectiv proiectarea/ execuția/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (de ex: aducţiuni, staţii de tratare/ clorinare, rezervoare, staţii de pompare, reţele de distribuţie, reţele de canalizare, staţii de pompare ape uzate, staţii de epurare, alte produse și servicii specifice domeniului de activitate); derularea procedurilor de achiziţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

    Cerinţe şi condiţii pentru participare la concurs:
      - studii superioare în domeniu tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent conform legislaţiei în vigoare;
      - experienţă în domeniu (elaborare documentații de atribuire și/sau ofertare, caiete de sarcini, teme de proiectare, devize estimative, evaluări oferte);
      - cunoştinţe avansate în utilizarea MS Office, constituind avantaj cunoştinţele în utilizarea unor programe de tip MS Project, Doclib, Intelsoft, Sigmi, Windoc, etc.;
      - capacitate de adaptare, comunicare şi asumarea responsabilităţilor.

    Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

    Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea “Anunţuri”.

    Candidaţii vor depune un cazier judiciar în original, curriculum vitae (CV) şi copii ale actului de identitate şi actului de studii, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24 A, judeţul Argeş, până la data de 23.03.2018, inclusiv, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. Contact: Serviciul Personal.

    BIBLIOGRAFIA
      1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale - actualizată;
      2. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - actualizată;
      3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii - actualizată;
      4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - actualizată;
      5. O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
      6. Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, Indicativ NP 133-2013;
      7. Manualul de instalaţii – Instalaţii sanitare - Editura ARTECNO, Bucureşti, 2010.