Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii
Anunt

    S.C. APᾸ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer de specialitate domeniu inginerie și telecomunicații/ electronică/ energetică/ hidroenergetică, in cadrul Directiei Implementare Proiecte.

    Sarcinile de baza ale postului de inginer constau în desfăşurarea activităţilor necesare pentru implementarea programelor de investiţii: monitorizarea/ sprijinirea activităţilor de proiectare de lucrări/ execuţie de lucrări/ servicii (componenta electrică - SCADA), având ca obiective extinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

    Cerinţe pentru participare la concurs: absolvent al unei facultăţi de inginerie cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare cu specializare în domenii cum ar fi: inginerie și telecomunicații, electronică, energetică, hidroenergetică.

    Condiţii pentru participare la concurs: cunoştinţe teoretice solide în domeniu; bună cunoaştere a Microsoft Office; bună cunoaştere şi experienţă în utilizarea AutoCAD sau similar; bună cunoaştere a limbii engleze.

    Constituie avantaje: experienţă în proiectarea electrică, calculații devize, experienţă în implementarea programelor de investiţii (obținere autorizații și avize specifice), analiză scheme electrice, cunoștințe rețele calculatoare, cunoştinţe depanare/resoftare PLC-uri, HMI-uri, experienţă în utilizarea programelor tip AutoCAD sau similare.

    Selecţia se face pe bază de interviu, incluzând şi aspecte practice.

    Candidaţii vor depune cazierul juridic în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, documentelor care atestă nivelul de studii şi calificarea în domeniu, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 15.06.2018, orele 16.00.

    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00

    BIBLIOGRAFIE pentru postul de inginer de specialitate
   1. Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata
   2. Ghidul Solicitantului - Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.
   3. Legea 50/1991, Actualizata 2016, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
   4. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
   5. Condiţii de contract pentru construcţii pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar (FIDIC - Cartea Rosie).
   6. Condiţii de contract pentru echipamente şi construcţii inclusiv proiectare pentru echipamente electrice şi mecanice, şi pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către antreprenor (FIDIC - Cartea Galbena).
      - Cunostiinte despre retele de calculatoare (tipuri si configurari de retele, etc);
      - Interpretarea unei scheme electrice.