Telefon: +40 (248) 223 237 24/24 Dispecerat / Interventii

Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESA

Bransarea la reteaua de apa si racordarea la reteaua de canalizare a imobilelor din aria Operatorului Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare în judetul Arges, aduce la cunostinta ca bransarea la reteaua de apa si racordarea la reteaua de canalizare a imobilelor din aria de operare se realizeaza în conformitate cu legislatia specifica în domeniu si cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judetul Arges, care cuprinde urmatoarele prevederi:

   - Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la retelele de alimentare cu apa se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de executie.

   - Executarea lucrarilor de reparatii, modernizari, extinderi pentru alimentarea cu apa si canalizare, inclusiv a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare, se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a certificatului de urbanism, acte solicitate si eliberate în conditiile legii beneficiarului lucrarii respective, documente care vor avea la baza avizul definitiv al Operatorului.

   - Orice utilizator care doreste sa sa branseze/racordeze la reteaua publica de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa depuna la Operator o Comanda pentru întocmire proiect tehnic si ulterior o Comanda de executie lucrare bransament apa si/sau racord canalizare.

   Comanda pentru întocmire proiect tehnic se va depune împreuna cu urmatoarele documente:
       a) act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firma
       b) act de proprietate / închiriere / mostenire si acord proprietar în cazul închirierii (scris - daca proprietarul este persoana juridica sau notarial - între persoane fizice)
       c) plan de situatie si plan de încadrare în zona
       d) adeverinta cu numar stradal, daca este cazul
       e) breviar de calcul pentru debitul si presiunea necesare în punctul de bransare (pentru persoane juridice)
       f) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului si certificat de înregistrare fiscala (pentru persoane juridice)
       g) act constitutiv în cazul persoanelor juridice si mentionarea codului IBAN
       h) dovada achitare contravaloare aviz(e) si proiect(e)
       i) alte documente solicitate de operator, astfel:
             - pentru utilizatorii persoane fizice memoriul tehnic privind necesarul de apa va fi înlocuit cu declaratia pe proprie raspundere prin care utilizatorul va declara: totalitatea suprafetelor construite si neconstruite, numarul de persoane ce locuiesc în imobil si/sau nr. animalelor domestice mari (porci, vaci, cai), numarul punctelor de consum la adresa imobilului precum si daca detine surse proprii de alimentare cu apa, pentru a determina consumul pe baza normelor medii si dimensiunile corespunzatoare bransamentului; în plus solicitantul va specifica daca doreste debit suplimentar, scopul si cantitatea, fiind excluse debitele pentru agricultura.
             - pentru dezvoltatorii de locuinte vor fi solicitate aceleasi documente ca si utilizatorilor persoane juridice, la care se adauga memoriul tehnic privitor la necesarul de apa QMED, QMIN, QMAX.

   - Persoanele juridice care îsi desfasoara activitatea în incinte si cladiri comune, indiferent de destinatia acestora, au obligatia sa fie bransate la reteaua de apa prin bransament individual contorizat.

   - Persoanele juridice si fizice care desfasoara activitati cu impact asupra mediului în incinte si cladiri comune, indiferent de destinatia acestora, au obligatia sa fie racordate la reteaua de canalizare prin racord individual cu camin/punct de control pentru monitorizare calitate apa uzata, acolo unde operatorul o cere.

   - La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispozitie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate în canalizarea localitatii, prezentând buletine de analiza a compozitiei si cronograma debitelor de ape uzate.

   - Racordarea de noi utilizatori la reteaua de canalizare se face numai de catre personalul autorizat, dupa un proiect aprobat de operator, si poate fi efectuata în unul dintre urmatoarele moduri:
       - utilizând caminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cota ridicata, iar curgerea se asigura gravitational sau, când racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei;
       - prin realizarea unui camin nou pe canalul de serviciu.

   Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti reaminteste ca executa lucrari de bransare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar sa efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrari de apa si canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalatiile interioare sa corespunda standardelor în vigoare si sa nu constituie un impediment pentru distributia apei potabile sau un pericol pentru bransament. O lucrare realizata necorespunzator poate afecta grav calitatea apei si poate pune în pericol sanatatea consumatorilor alimentati din acel bransament.

   Realizarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare fara avizul societatii Apa Canal 2000 SA este clandestina si atrage raspunderea atât pentru utilizator cât si pentru executantul lucrarii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conducerea societatii Apa Canal 2000 SA Pitesti

Publicat la data: 27.11.2017